Zastrzeżenie

Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej PlasticsEurope.

Warunki te mogą ulec zmianie w każdej chwili.

Ochrona prywatności

Dane osobowe dostarczane za pośrednictwem naszej strony internetowej są przechowywane w zasobach PlasticsEurope.

Jedynie informacje pochodzące z formularzy subskrypcji są przechowywane w zbiorach danych PlasticsEurope.

Te dane mogą być przetwarzane przez PlasticsEurope w ramach procedur administracyjnych, badań rynkowych, informacji spersonalizowanych i kampanii promocyjnych związanych z produktami i usługami.

Dostarczane informacje mogą być przekazywane do firm związanych z PlasticsEurope.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszelkie żądania związane ze zmianami bądź usunięciem danych osobowych prosimy wysyłać na adres mailowy info@plasticseurope.org lub wysyłać pocztą lub faksem na adres podany poniżej.

Załączona informacja

Zawarte w tej witrynie internetowej treści mają charakter ogólny i mogą służyć wyłącznie do ogólnego wykorzystania. Informacje nie mają charakteru porady i nie należy opierać się na nich przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji. 

Stowarzyszenie PlasticsEurope bardzo starannie przygotowało strony dostępne w tej witrynie, a prezentowane tu informacje są podawane w jak najlepszej wierze. PlasticsEurope stara się systematycznie aktualizować podawane informacje, jednakże nie utrzymuje i nie gwarantuje, że będą one kompletne, wyczerpujące, aktualne lub precyzyjne. Ani PlasticsEurope, ani żaden z naszych współpracowników, nie ponosi odpowiedzialności z straty lub szkody jakiejkolwiek natury, wynikające z wykorzystania lub uwzględniania informacji zawartych w tej witrynie.

Prawa autorskie

Ta witryna i jej zawartość, łącznie z zamieszczonymi na niej materiałami graficznymi, jest objęta prawami autorskimi PlasticsEurope. Odtwarzanie jest dozwolone, za wyjątkiem odtwarzania do celów handlowych, pod warunkiem podania i potwierdzenia źródła informacji, chyba że postanowiono inaczej. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego zezwolenia na odtwarzanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub elementów multimedialnych (ilustracje, dźwięk, oprogramowanie), zezwolenie to powinno zawierać zapis anulujący powyższe zezwolenie ogólne oraz wyraźnie określać wszelkie ograniczenia użycia. PlasticsEurope nie posiada praw autorskich do jakichkolwiek dokumentów oficjalnych lub innych dotyczących sfery publicznej. Należy również przestrzegać praw autorskich osób trzecich, których materiały zamieszczono w tej witrynie. 

Znaki towarowe

Nazwa PlasticsEurope i symbole logo "tworzywa sztuczne" są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez PlasticsEurope w Europie. Stąd też symbole logo/znaki towarowe są objęte prawem własności PlasticsEurope; żadne prawa w tym zakresie nie przysługują innym podmiotom, za wyjątkiem firm członkowskich oraz krajowych stowarzyszeń branży tworzyw sztucznych. Hasło reklamowe (zawierające kluczowe cechy) jest dostępne w 14 językach i może być wykorzystane w 28 krajach członkowskich UE, oraz w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji.

Linki

Linki do innych witryn internetowych są podane wyłącznie w celach praktycznych. Dlatego też PlasticsEurope nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w tych witrynach ani ich nie potwierdza.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Zawartość tej witryny internetowej, wszelkie spory wynikłe w oparciu o tę witrynę oraz relacje jej użytkowników z naszym stowarzyszeniem podlegają prawu belgijskiemu i wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Brukseli, w Belgii.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.