Przemysł apeluje do Komisji o niestosowanie rozwiązań na skróty i ołożenie nacisku na właściwe zagospodarowanie odpadów

PlasticsEurope wspiera główny cel przedstawionego dziś przez Komisję Europejską projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady związany z ograniczeniem wpływu niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych na środowisko, tj. zmniejszenie zaśmiecenia środowiska morskiego. 


Zaśmiecenie środowiska morskiego to efekt działania wielu różnych czynników, z których najważniejszy jest brak odpowiedniej legislacji na poziomie krajowym, brak systemów zagospodarowania odpadów w niektórych częściach świata oraz  niewłaściwe zachowania ludzi (śmiecenie). 


Walka z zaśmieceniem środowiska morskiego od dłuższego czasu stanowi dla PlasticsEurope priorytet. Przemysł przyjął na siebie zobowiązanie, aby przyczynić się do zaprzestania przedostawania się odpadów tworzyw sztucznych do środowiska. W tym celu prowadzone są konkretne akcje (patrz aneks).
 

Aby zmniejszyć zaśmiecenie wzywamy do:

 • Zapewnienia odpowiedniej infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami. Administracja lokalna musi włączyć zagadnienie związane z zaśmieceniem środowiska morskiego w krajowe strategie zagospodarowania odpadów; infrastruktura w zakresie zagospodarowania odpadów musi zostać ulepszona tak, aby można było zebrać wszystkie odpady tworzyw sztucznych i potem ponownie je wykorzystać jako surowiec. Należy unikać składowania odpadów tworzyw sztucznych.
 • Wspierania innowacji oraz świadomego i starannego projektowania wyrobów
 • Prowadzenia kampanii edukacyjnych i zwiększających świadomość społeczeństwa, prowadzących do odpowiedzialnej konsumpcji i postrzegania odpadów jako cennego zasobu

 

Dlatego zdecydowanie apelujemy do Komisji Europejskiej, aby unikała rozwiązań na skróty – zakazy stosowania produktów nie stanowią dobrego wyjścia i nie doprowadzą do zmian strukturalnych koniecznych do zbudowania podstaw zrównoważonej gospodarki racjonalnie wykorzystującej zasoby, ponieważ produkty z materiałów alternatywnych mogą mieć znacznie gorszy wpływ na środowisko.

                                                                                                                                                                                        


Aneks:

 • Inicjatywy przemysłu w skali globalnej 
  W roku 2011 organizacje przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata ogłosiły „Plan działań na rzecz znalezienia rozwiązań problemu zaśmiecenia środowiska morskiego. Do dziś deklarację podpisało 74 sygnatariuszy, włączając powołaną w roku 2014 Światową Radę Przemysłu Tworzyw Sztucznych, którzy wspierają 335 inicjatyw w 40 krajach, dotyczących zarówno poprawy zagospodarowania odpadów, jak i akcji edukacyjnych oraz wspierania finansowo projektów badawczych czy akcji sprzątania nabrzeży i plaż. Organizacje przemysłowe z całego świata współpracują z lokalnymi społecznościami i innymi grupami z sektora publicznego w celu znalezienia rozwiązanie tego globalnego problemu. Szczegóły na www.marinelittersolutions.eu
 • Nasza wizja: zero śmieci trafiających do oceanu 
  Opady tworzyw sztucznych to zbyt cenny zasób aby go wyrzucać. Jakiekolwiek śmieci trafiające do oceanów są nieakceptowalne. PlasticsEurope traktuje priorytetowo wszelkie akcje, których celem jest zapobieganie wyrzucaniu odpadów tworzyw sztucznych do środowiska zarówno na lądzie, jak i do rzek, mórz i oceanów. Promujemy właściwe zagospodarowanie odpadów poprzez dzielenie się najlepszą wiedzą i praktykami podczas konferencji takich jak PolyTalk czy IdentiPlast. Edukujemy na temat właściwych postaw konsumenckich realizując takie projekty jak Recykling Rejs czy uczestnicząc w pracach konwencji morskich w poszczególnych regionach. Nasze cele w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego w wyraźny sposób dotykają problemu zaśmiecenia środowiska morskiego poprzez promowanie podejścia w oparciu o cały cykl życia wyrobów oraz racjonalną gospodarkę zasobami. Zobacz: www.recykling-rejs.pl/content/paddling-our-environment#overlay-context
 • Zapobieganie przedostawaniu się mikroplastików do oceanów 
  Źródła pochodzenia mikroplastików są bardzo różne: przeważnie powstają one wskutek rozpadania się większych elementów na mniejsze fragmenty, choć często źródłem mikroplastików są także konsumenckie produkty kosmetyczne, w których mikrogranulki są dodawane po to aby osiągnąć konkretne właściwości wyrobu. Wspieramy dobrowolne inicjatywy podjęte przez producentów tych produktów, mające na celu zaprzestanie dodawania mikrogranulek do produktów. Realizując globalny program Operation Clean Sweep® szeroko promujemy takie sposoby postępowania z granulatem, które zapobiegają przedostawaniu się granulek do środowiska. Wiecej szczegółów: www.opcleansweep.eu
 • Dobrowolne Zobowiązanie Plastics 2030
  W dobrowolnym zobowiązaniu Plastics 2030 PlasticsEurope deklaruje przyspieszenie wprowadzania w całym łańcuchu wartości branży zasad i procedur, które pozwolą zatrzymać przedostawanie się tworzyw sztucznych do środowiska. Szczegóły na: www.plasticseurope.org/en/focus-areas/strategy-plastics

Problem zaśmiecenia środowiska morskiego to problem globalny, toteż PlasticsEurope ściśle współpracuje ze Światową Radą Przemysłu Tworzyw Sztucznych, która wspiera liczne inicjatywy w regionach najbardziej dotkniętych tym problemem. Głównym celem prowadzonych działań jest faktyczne zmniejszenie zaśmiecenia i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Więcej na: www.worldplasticscouncil.org/about oraz oceanconservancy.org