Doroczne spotkanie branży tworzyw sztucznych „Perspektywy –Innowacje – wyzwania” organizowane wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych w tym roku odbyło się 21 maja w Kielcach, w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plastpol 2018. Spotkania te, organizowane w formie półdniowych konferencji zakończonych networkingową kolacją, od lat gromadzą czołowych przedstawicieli przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce, którzy dyskutują nad kondycją branży i jej aktualnymi wyzwaniami. W tym roku tematem przewodnim spotkania była ogłoszona w styczniu br. przez Komisję Europejską Strategia dla tworzyw sztucznych a także inne  zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz wpływ, jaki planowane w tym zakresie zmiany mogą mieć na branżę tworzyw sztucznych w Polsce i Europie.

Plastpol_2018_2m.jpgPlastpol_2018_43m.jpg

Konferencję otworzył Andrzej Mochoń, Prezes Targów Kielce, który krótko przedstawił rozwój targów Plastpol – najważniejszego wydarzenia branżowego w Polsce. W swoim przemówieniu podkreślił, że Fundacja PlasticsEurope Polska jest patronem honorowym tych targów już po raz dwunasty.

Jaap Rabou, wiceprezes Basell Orlen Polyolefins, pełniący także funkcję prezesa zarządu Fundacji PlasticsEurope Polska, przedstawiając stan polskiego przemysłu tworzyw z punktu widzenia producenta surowca zwrócił uwagę na stałą tendencję wzrostu zapotrzebowania na surowiec do przetwórstwa w Polsce w ciągu minionych 10 lat, powyżej średniej europejskiej, co wskazuje na duży potencjał polskiego przemysłu tworzyw sztucznych. Potwierdził to także Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis SA i prezes zarządu Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, wskazując na nowe duże inwestycje w branży przetwórstwa tworzyw  w Polsce.  Przedstawiając stan polskiej gospodarki z perspektywy minionych 25 lat Jeremi Mordasewicz, ekspert ekonomiczny reprezentujący konfederację Lewiatan, wskazał rekomendacje na najbliższą przyszłość, zwracając szczególną uwagę na konieczność reform związanych ze stabilnością finansów publicznych oraz zapewnienia mechanizmów napędzających długookresowy wzrost.

Plastpol_2018_16m.jpgPlastpol_2018_17m.jpg

Wprowadzeniem do dyskusji panelowej pt. „Strategia dla tworzyw sztucznych i jej konsekwencje dla przemysłu tworzyw sztucznych” było wystąpienia Piotra Zabadały z Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian prawnych, mogących być konsekwencją m.in. Strategii dla tworzyw sztucznych.

Debata, z udziałem przedstawicieli PlasticsEurope Polska, Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Plastics Recyclers Europe, poprowadzona przez Katarzynę Błachowicz, dziennikarkę zajmującą się tematyką ekologiczną, koncentrowała się wokół takich zagadnień jak: realizacja celów recyklingu tworzyw sztucznych sformułowanych w pakiecie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, konieczność zmian w zakresie projektowania wyrobów (ecodesign), możliwe ograniczenia stosowania niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych, czy konieczność zapobiegania zaśmieceniu środowiska morskiego. Wszyscy paneliści podkreślali pilną potrzebę poprawy w zakresie zbierania i sortowana odpadów, co pozwoli zapewnić odpowiednią  ilość i jakość  surowca wtórnego do recyklingu.  Zwracano także uwagę na wyzwania związane z ecodesignem i potrzebą utrzymania pełnej funkcjonalności wyrobów, co jest szczególnie ważne w przypadku opakowań.  Przemysł zaprezentował także założenia dobrowolnego zobowiązania Plastics 2030, będącego odpowiedzią na dokument KE Strategii nt. tworzyw sztucznych. Wśród programów ujętych w Plastics 2030 znalazł się program Operation Clean Sweep® dotyczący zapobiegania przedostawaniu się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska. Doświadczeniami z wprowadzania tego programu w firmie produkującej polimery podzieliła się  Agnieszka Rejnowicz, z firmy Basell Orlen Polyolefins, która program Operation Clean Sweep® realizuje od lipca ubiegłego roku. Paneliści z jednej strony podkreślali, że wiele z elementów gospodarki o obiegu zamkniętych jest już realizowanych przez przemysł tworzyw sztucznych, np. poprawa efektywności energetycznej, optymalizacja zużycia surowców. Z drugiej strony zwracali uwagę, że zbyt duży nacisk legislacyjny np. na zagospodarowanie odpadów wyłącznie przez recykling może doprowadzić do skutków negatywnych dla gospodarki i dla środowiska.

Plastpol_2018_41m.jpgPlastpol_2018_42m.jpg

Konferencje zakończył drugi panel dyskusyjny, zatytułowany „Czy branża tworzyw sztucznych w Polsce odczuwa zmiany związane z dyskusją na temat nowej roli tworzyw sztucznych w gospodarce?”, w którym przedstawiciele firm produkujących tworzywa sztuczne oraz firm przetwarzających ten surowiec zastanawiali się wspólnie, na ile branża w Polsce świadoma jest nadchodzących zmian. Paneliści reprezentujący producentów, przetwórców i recyklerów tworzyw zwrócili uwagę na zagrożenia dla branży, które może przynieść agresywna i emocjonalna narracja o negatywnych dla środowiska skutkach stosowania tworzyw sztucznych. Zwracano uwagę na fakt, że legislacyjne wyzwania dla branży tworzyw sztuczny dostrzegane są przez coraz większą grupę przedsiębiorstw, nawet te średnie i mniejsze firmy. Można zatem przypuszczać, że argumenty branży  na temat pozytywnej roli tworzyw sztucznych w oszczędności  energii, w zmniejszaniu strat żywności itp. coraz częściej będą docierały do władz i konsumentów. Uczestnicy panelu wskazywali również, że branża musi się dynamicznie adaptować do sytuacji i do zmieniających się  wymagań legislacji, rynku i preferencji konsumentów.

Plastpol_2018_55m.jpgPlastpol_2018_60m.jpg

Fot. Targi Kielce