Czym się zajmujemy

O nas

Promowanie innowacji

 • zmniejszanie masy, miniaturyzacja i digitalizacja wyrobów; przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości i trwałości
 • dalszy rozwój technologii recyklingu (w tym mechanicznego i surowcowego)
 • zwiększenie wykorzystania produktów ubocznych i strumieni odpadów, w tym CO2, do produkcji tworzyw
 • badania nad wykorzystaniem surowców odnawialnych do produkcji tworzyw poprzez wspieranie zasady podejścia opartego na całym cyklu życia, eco-design i koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym

Współpraca z innymi

 • aktywna współpraca z uczestnikami łańcucha wartości aby uzyskać optymalne, zrównoważone rozwiązania w zakresie produkcji i stosowania tworzyw sztucznych, a także gospodarki odpadami tworzyw sztucznych
 • udostępnianie wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie tworzyw oraz zaangażowanie w inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, takie jak Pakiet Circular Economy Komisji Europejskiej, inicjatywa New Plastics Economy Fundacji Ellen MacArthur, inicjatywa World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
 • wspólne działanie z innymi interesariuszami w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania tworzywami z recyklingu opartego na analizie ryzyka
 • zwiększanie świadomości wśród konsumentów, świata nauki i kół ustawodawczych podkreślaniu na temat pozytywnych właściwości tworzyw sztucznych, które podczas ich całego cyklu życia przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa

Rozwiązania w zakresie Marine Litter

 • Kontynuowanie inicjatywy „Zero tworzyw na składowiskach” (ang. Zero plastics to landfill) i promowanie selektywnej zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych
 • Implementacja programu Operation Clean Sweep® , którego celem jest zapobieganie zanieczyszczenia środowiska wodnego przez przedostawanie się granulatu tworzyw do środowiska i działania na rzecz zaangażowania całego łańcucha wartości
 • Zaangażowanie w programy mające na celu przeciwdziałanie zaśmieceniu środowiska morskiego na poziomie europejskim i globalnym, poprzez aktywne działanie w ramach Światowej Rady Tworzyw (ang. World Plastics Council)


Wydarzenia

PlasticsEurope organizuje i uczestniczy w szeregu wydarzeń i spotkań, których celem jest zwiększenie świadomości na temat korzyści ze stosowania tworzyw i roli tworzyw w rozwiązywaniu najważniejszych wyzwań XXI wieku.

PlasticsEurope jest organizatorem dwóch ważnych konferencji: IdentiPlast i PolyTalk.

1.2.1 IdentiPlast.pngMiędzynarodowa konferencja IdentiPlast, organizowana od 20 lat, to wiodące forum w zakresie najnowszych technologii zbierania, sortowania, recyklingu i odzysku energii z odpadów tworzyw, na którym eksperci dzielą się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych.

 

 

 

 

Polytalk 2018.jpg PolyTalk to platforma wymiany poglądów przeznaczona dla szerokiego grona interesariuszy, prowadzona od wielu lat przez przemysł tworzyw sztucznych, aby zaangażować do debaty i podjęcia działań w ważnych tematach nurtujących współczesne społeczeństwo. Celem tego spotkania organizowanego przez PlasticsEurope jest zachęcenie do rzeczowej dyskusji przedstawicieli świata polityki (reprezentujących poszczególne kraje i regiony, UE i ONZ), przemysłu, organizacji pozarządowych, nauki oraz mediów. Szczegóły na  www.polytalk.eu

 

1.2.3 European Youth Debating.pngPlasticsEurope jest również współorganizatorem European Youth Debating Competition, konkursu w formie debaty, skierowanego do młodzieży. W 2017 r. debata finałowa konkursu odbyła się w Berlinie, w dniach 30 września – 03 października, a jej temat brzmiał “People, Planet, Profit in the Digital age: With or without petrochemistry and plastics?”, czyli „Realizacja zasady "Ludzie, planeta, zyski” w świecie cyfrowym: czy będzie tu miejsce dla petrochemii i tworzyw sztucznych?”.

 

Więcej na temat nadchodzących wydarzeń

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.